Đào tạo nộ bộ

SPLUS-SOFTWARE coi việc đào tạo trong nội bộ công ty là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực.

Hàng tuần, trong công ty mở lớp đào tạo về ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh), đào tạo về công nghệ mới, cách báo cáo, các kỹ năng mềm và cách quản lý dự án.

Ngoài ra nhân viên còn được đào tạo thông qua các buổi workshop giới thiệu về các vấn đề thường xảy ra trong dự án và cách xử lý từ những người có kinh nghiệm.